CZ SK PL
Skipasy zdarma
Získajte zadarmo skipasy při své objednávce nad 2 000,- Kč Více
Doprava zadarmo
Doprava zdarma od 14 000,- Kč Více
Dárečky
Máme dárek i pro tebe Více

Pravidla a podmínky affiliate provizního systému

Pravidla a podmínky affiliate provizního systému – Levnelyze.cz (dále jen Pravidla a podmínky spolupráce )

 1. Provozovatel systému

  Provozovatelem Partnerského programu (affiliate) Levnelyze.cz je GOLD SPORT s.r.o., Nový Svět 535, 512 46 Harrachov, IČ 01596497 (dále jen "Provozovatel").

 2. Partner

  Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Partnerského programu a je přijat za partnera Provozovatelem (dále jen "Partner"). Partner je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. Partner registrací výslovně souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit. Registrací do Partnerského programu Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

  Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

 3. Podmínky a obsah spolupráce

  Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na marketingové podpoře prodeje zboží z eshopu Provozovatele na webových stránkách Partnera v rámci Partnerského programu. Webové stránky Provozovatele jsou na adrese http://www.levnelyze.cz (dále jen "Web Provozovatele"). Na těchto stránkách je také umístěn systém Partnerského programu.

  Provize se vyplácejí za zboží Provozovatele, jež zakoupil a zaplatil návštěvník, který přišel přes odkaz na webových stránkách Partnera.

 4. Registrace

  Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner smí mít založený pouze jeden účet v Partnerském programu.

 5. Partnerský odkaz

  Partnerský odkaz je takový odkaz, který při prokliku směřuje na Web Provozovatele a nese informaci s identifikací partnera (unikátní kód vygenerovaný systémem nebo schválený Přímý odkaz).

  Partner smí používat Partnerský odkaz na více než jednom webu.

  Propagace společnosti Provozovatele nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí partner propagovat produkty společnosti Provozovatele způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Výslovně zakázána je propagace založená na SPAMování (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

  Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek Provozovatele a budit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou Provozovatelem. Partner nesmí získávat osobní údaje návštěvníků/zákazníků Provozovatele v souvislosti s propagací jeho zboží (např. vlastním poptávkovým či objednávkovým formulářem apod.). Objednávka zboží se musí uskutečnit pouze na stránkách Provozovatele.

 6. Provize

  Provize se vyplácí za úspěšné dokončení nákupu zboží, tj. faktickou úhradu zboží v celé výši, v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro stornování nákupu zákazníkem.

  Partner získá provizi za každý nákup, a to do 30 dnů od posledního příchodu návštěvníka z jeho webu. Provizi dostane ten Partner, od kterého přišel zákazník jako poslední. Na provizi za nákup jednoho produktu Provozovatele má nárok pouze jeden Partner. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies.

  Provize Partnera může být stornována v případě, že nákup byl z jakýchkoliv důvodů stornován a zákazníkovi byly peníze vráceny.

  Provize může být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

 7. Výše provizí

  Základní provize za zakoupení veškerého zboží přes Partnerský odkaz činí 2 % ze zákazníkem uhrazené ceny zboží bez DPH a po odečtení slev, na které má zákazník nárok. Po dohodě může být provize zvýšena.

 8. Výplata provizí

  Partner vystaví Provozovateli fakturu za provize z prodeje na základě výzvy, která se v případě uskutečněných a uhrazených prodejů zobrazí ve správě jeho partnerského účtu v záložce Zprávy – výplaty, které mám obdržet, a to vždy ke konci dubna za období leden - duben a ke konci prosince za období květen - prosinec (dále jen „standardní termíny“).

  Partner může Provozovatele požádat o výplatu provizí i častěji, maximálně však 1 x za uplynulý kalendářní měsíc. O každou výplatu provizí, která neodpovídá standardním termínům, je nutné požádat Provozovatele emailem. Jestliže Provozovatel požadavek na výplatu provizí v jiném než standardním termínu schválí, zobrazí se Partnerovi opět v jeho správě partnerského účtu výzva k vystavení faktury za provize z prodeje.

  V případě, že Partner není subjektem, který může vystavovat faktury, a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí Partnerům bez živnostenského listu.

  Provize se vyplácí buď na základě faktury, pokud ji může Partner vystavit, nebo na základě potvrzení dle § 10 daně z příjmu pro Partnery, kteří nemají živnostenský list.

  Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 30 dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 14 dnů od okamžiku, kdy byla ve správě jeho partnerského účtu zobrazena výzva k vystavení faktury za provize z prodeje. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi.

  Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH, k fakturované částce si připočte platnou sazbu DPH.

  Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 14 dnů.

  Provize se vyplácejí pouze v české měně. Po domluvě může být provize vyplacena jako sleva na produkty a služby společnosti Provozovatele ve stejné výši.

  Provozovatel může kdykoliv změnit strukturu cen a plateb a po předchozím oznámení i výši provizí. V případě pochybností Partnera o výši a uskutečnění plateb v rámci programu, musí Partner o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 14 dnů od příslušné platby. Pokud tak Partner neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Platba bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených Provozovatelem. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou Provozovatelem uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje také na fakt, že k zamítnutí výplaty provize případně k jejímu snížení oproti původně zobrazené při prvotním zaznamenání prodeje ve správě partnerského účtu může dojít především ze 3 hlavních důvodů: 1. zboží, které zákazník objednal, již není skladem, 2. dodatečné zrušení objednávky ze strany zákazníka (např. neakceptuje-li zákazník delší dodací lhůtu), 3. zákazník svůj nákup při převzetí neuhradil, aniž by předem objednávku zrušil.

 9. Závazky Provozovatele

  Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupů přes jeho Partnerský odkaz.

  Provozovatel se zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

  Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než on-line přes systém Partnerského programu.

 10. Podmínky odstoupení

  Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s výpovědí spolupráce, respektive smlouvy o zprostředkování.

  Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

  V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci, a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a tímto Partnerem.

 11. Závěrečná ustanovení

  Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci. Pokud Partner nezruší spolupráci do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o změnách pravidel a podmínek spolupráce, má se za to, že s nimi souhlasí.

  Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

  Tato pravidla a podmínky spolupráce Partnerského programu nabývají platnosti 1.6.2011.

Tento web používá cookies

Některé jsou nezbytné pro fungování webu, jiné využíváme ke statistickému vyhodnocování, pro účely marketingu, případně se jedná o cookies třetích stran. Souhlas s použitím jiných cookies než nezbytných pro fungování webu je dobrovolný. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím!“ se aktivují všechny cookies. Váš výběr nepovinných kategorií cookies můžete kdykoliv upravit v Upravit nastavení. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies.

Upravit nastavení